1. امنیت سیاسی افراد و مرجع آن در فقه امامیه

دوره 12، شماره 44، بهار 1394، صفحه 113-152

حسین رحمت اللهی؛ نجف لک زایی؛ محمدجواد ارسطا؛ هادی حاج زاده


2. ولایت زن

دوره 5، شماره 18، پاییز 1387، صفحه 115-142

محمدجواد ارسطا


3. تحلیل ماده 501 و 515 قانون مدنی (اجاره بدون مدّت)

دوره 1، شماره 2، پاییز 1383، صفحه 33-60

محمدجواد ارسطا