1. تأملی در قاعده «دیه شکستگی استخوان‌ها»

دوره 12، شماره 44، بهار 1394، صفحه 31-65

حسینعلی بای


2. تأثیر نسبی جنایت بر مرگ مجنیٌ‌علیه و مسئولیت ضارب

دوره 9، شماره 33، تابستان 1391، صفحه 161-190

حسینعلی بای


3. قلمرو جبران خسارت به وسیله دولت در جنایات غیرعمدی «با نگاهی به نظام حقوقی انگلیس»

دوره 8، شماره 30، پاییز 1390، صفحه 159-188

حسینعلی بای؛ امیر اعتمادی


4. تأثیر عدم درمان مجنی‌علیه در مسئولیت جانی

دوره 8، شماره 28، بهار 1390، صفحه 139-168

حسینعلی بای


5. بررسی فقهی و حقوقی هرزه‌نگاری در فضای مجازی

دوره 6، شماره 23، زمستان 1388، صفحه 97-125

حسینعلی بای؛ بابک پورقهرمانی