1. پژوهشی در وضعیت نکاح و مهر سفیه در فقه و حقوق ایران

دوره 11، شماره 43، زمستان 1393، صفحه 69-99

محمدمهدی الشریف؛ مریم جلالی؛ زهرا اکرمی ابرقوئی