1. بازپژوهی مجازات سابّ‌الامام

دوره 11، شماره 40، بهار 1393، صفحه 39-70

احمد حاجی‌ده‌آبادی؛ عباس نوری


2. عدم اعتبار اقرار غیرقضایی در امور کیفری

دوره 10، شماره 39، زمستان 1392، صفحه 113-140

احمد حاجی‌ده‌آبادی


3. قضاوت زن

دوره 8، شماره 28، بهار 1390، صفحه 7-35

احمد حاجی‌ده‌آبادی


4. مبانی فقهی حق سکوت متهم در دعاوی جزایی

دوره 7، شماره 25، تابستان 1389، صفحه 35-62

احمد حاجی‌ده‌آبادی؛ روح‌الله اکرمی سراب


5. قصاص و دیة زن

دوره 6، شماره 22، پاییز 1388، صفحه 151-181

احمد حاجی‌ده‌آبادی


6. اجرای حدود در زمان غیبت

دوره 4، شماره 16، بهار 1387، صفحه 35-62

احمد حاجی‌ده‌آبادی


7. نقدی بر سیاست تقنینی قانون مجازات اسلامی در زمینة سرقت تعزیری

دوره 3، شماره 11، زمستان 1385، صفحه 121-144

احمد حاجی‌ده‌آبادی


8. از جبران خسارت بزهدیده توسط بزهکار تا جبران خسارت توسط دولت

دوره 3، شماره 9، تابستان 1385، صفحه 95-122

احمد حاجی‌ده‌آبادی