1. تسهیل طلاق یا طلاق‌زدایی در حقوق خانواده ایران

دوره 12، شماره 47، زمستان 1394، صفحه 51-77

فرج‌الله هدایت‌نیا


2. نشوز زوج در فقه و حقوق خانواده جمهوری اسلامی ایران

دوره 10، شماره 37، تابستان 1392، صفحه 73-97

فرج‌الله هدایت‌نیا؛ سیدجواد سیدعلیزاده گنجی


3. مبانی فقهی تحدید سلطنت مالکانه

دوره 7، شماره 26، پاییز 1389، صفحه 137-164

فرج‌الله هدایت‌نیا


4. حق حبس زوجه برای استیفای مهر

دوره 4، شماره 14، پاییز 1386، صفحه 37-64

فرج‌الله هدایت‌نیا


5. داوری اجباری در دعاوی خانوادگی

دوره 2، شماره 7، زمستان 1384، صفحه 105-132

فرج‌الله هدایت‌نیا