1. گستره شناسی استثنای دم در ادله اکراه، اضطرار، تقیه و حرج

دوره 16، شماره 62، پاییز 1398، صفحه 7-30

ابوالقاسم علیدوست؛ محمد جعفری


2. ممنوعیت فقهی استفاده از سلاح هسته‌ای در شرایط اضطرار جنگی

دوره 16، شماره 61، تابستان 1398، صفحه 113-142

ابوالقاسم علیدوست؛ احمد احسانی فر


3. ظهور اطلاقی آیات و روایات کلیات مبیّن شریعت، با تطبیق بر آیه نهی از مؤاکله باطل

دوره 13، شماره 49، تابستان 1395، صفحه 7-29

ابوالقاسم علیدوست


4. مشارکت در حرام و معیار استناد معصیت

دوره 12، شماره 47، زمستان 1394، صفحه 7-32

ابوالقاسم علیدوست


5. فقه تولید، انباشت و کاربرد سلاح‌های غیرمتعارف با محوریت فقه امامیه

دوره 10، شماره 38، پاییز 1392، صفحه 7-28

ابوالقاسم علیدوست


6. بررسی فقهی اطاعت زوجه از زوج

دوره 8، شماره 29، تابستان 1390، صفحه 7-31

ابوالقاسم علیدوست؛ مهدی ساجدی


7. بررسی قاعده تسلط و گستره آن

دوره 7، شماره 24، بهار 1389، صفحه 7-31

ابوالقاسم علیدوست؛ محمد ابراهیمی‌راد


8. استناد فقهی به مذاق شریعت در بوتة نقد

دوره 6، شماره 22، پاییز 1388، صفحه 7-36

ابوالقاسم علیدوست؛ محمد عشایری منفرد


9. مصلحت در فقه امامیه

دوره 5، شماره 18، پاییز 1387، صفحه 35-58

ابوالقاسم علیدوست


10. قرآن کریم و قاعدة «احسان»

دوره 5، شماره 17، تابستان 1387، صفحه 7-37

ابوالقاسم علیدوست


11. امکان فهم مصالح و مفاسد مورد نظر شارع

دوره 2، شماره 8، بهار 1385، صفحه 39-60

ابوالقاسم علیدوست


12. تبعیت یا عدم تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعی

دوره 2، شماره 6، پاییز 1384، صفحه 9-32

ابوالقاسم علیدوست


13. نظرات کارشناسانه فقیه در موضوعات احکام

دوره 1، شماره 3، زمستان 1383، صفحه 43-69

ابوالقاسم علیدوست


14. مرجعیت عرف در تطبیق مفاهیم بر مصادیق

دوره 1، شماره 2، پاییز 1383، صفحه 11-32

ابوالقاسم علیدوست