نویسنده = عظیم اکبری رودپشتی
1. نزاکت قضایی: معیارهای تشخیص و مصادیق آن در نظام حقوقی ایران

دوره 15، شماره 59، زمستان 1397، صفحه 89-114

عظیم اکبری رودپشتی؛ سید قاسم زمانی