1. انواع غرامت های سلب مالکیت و قواعد ارزیابی آن در حقوق ایران و انگلیس

دوره 16، شماره 61، تابستان 1398، صفحه 7-39

مهدی منتظری؛ سید حسین صفایی؛ منصور امینی؛ عباس قاسمی حامد


2. تضامن طلبکاران و آثار آن میان طلبکاران با بدهکار و با یکدیگر

دوره 13، شماره 50، پاییز 1395، صفحه 61-91

سیدحسین صفایی؛ عارف عبدالهی لاشکی


3. رابطه آزادی اطلاعات با حریم خصوصی

دوره 9، شماره 33، تابستان 1391، صفحه 135-159

سیدحسین صفایی؛ علی جعفری