نویسنده = سیداحمد حبیب نژاد
تأملی بر حق بر فرزندآوری در پرتو احکام وضعی و تکلیفی تلقیح مصنوعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 تیر 1401

سید احمد حبیب نزاد؛ مصطفی بخرد


بررسی ابعاد حق بر حریم خصوصی نسبت به سالمندان

دوره 17، شماره 67، بهمن 1399، صفحه 271-300

محمد صالح تسخیری؛ سیداحمد حبیب نژاد


نظام مداخلات حمایتی دولت از گروههای آسیب پذیر در وضعیت های بحرانی و اضطراری با تاکید بر همه‌گیری کرونا

دوره 17، شماره 64، اردیبهشت 1399، صفحه 181-204

سیداحمد حبیب نژاد؛ زهرا عامری


چالش ها و رهیافت‌های استقرار رژیم پارلمانی در نظام جمهوری اسلامی ایران

دوره 16، شماره 61، مرداد 1398

سیداحمد حبیب نژاد؛ محمد جواد حسینی


لزوم گذار از ”تعهد به وسیله" به "تعهد به نتیجه" در تفسیرتعهدات دولت در اصل سوم قانون اساسی

دوره 14، شماره 53، شهریور 1396، صفحه 59-84

سید احمد حبیب نزاد؛ سیده زهرا سعید


شاخص‌های شفافیت در حکومت اسلامی (با تأکید بر حکومت علوی)

دوره 13، شماره 49، شهریور 1395، صفحه 129-157

سیداحمد حبیب نژاد؛ زهرا عامری


محدودیت‌های دسترسی به اطلاعات در اینترنت

دوره 8، شماره 28، فروردین 1390، صفحه 191-219

سیداحمد حبیب نژاد؛ عبدالله عصّاره


ابزارهای نظارتی رئیس‌جمهور بر مصوبات قوه مجریه

دوره 7، شماره 25، تیر 1389، صفحه 119-140

سیداحمد حبیب‌نژاد


بررسی حقوقی شوراهای اسلامی شهر در پرتو اصول تمرکززدایی

دوره 6، شماره 20، فروردین 1388، صفحه 111-131

سیداحمد حبیب‌نژاد


ماهیت نمایندگی با تکیه بر مفاهیم اسلامی ـ فقهی

دوره 2، شماره 8، خرداد 1385، صفحه 125-148

سید احمد حبیب‌نژاد