1. بررسی فقهی ـ حقوقی تعیین نرخ سود بانکی

دوره 4، شماره 16، بهار 1387، صفحه 7-34

سیدعباس موسویان موسویان