1. مطالعة تطبیقی مشروعیت تحصیل دلیل از طریق ضبط صدا و تصویر

دوره 4، شماره 16، بهار 1387، صفحه 113-127

عباس تدیّن


2. هسته‌های بسیار فعالِ نوجوانان بزهکار

دوره 4، شماره 14، پاییز 1386، صفحه 159-182

عباس تدیّن