1. رویکرد بزه‌دیده محور در پیشگیری از جرم

دوره 1، شماره 4، بهار 1384، صفحه 183-197

حمیدرضا جاویدزاده؛ سیدحسن میره ای


2. مراقبت الکترونیکی و بررسی اجمالی آن براساس آموزه‌های فقه اسلامی

دوره 1، شماره 2، پاییز 1383، صفحه 193-220

حمیدرضا جاویدزاده؛ سیدحسن میره ای؛ غلامرضا پیوندی