نویسنده = بابک پورقهرمانی
تعداد مقالات: 1
1. تجدیدنظر خواهی رئیس قوة قضائیه از آرای محاکم

دوره 1، شماره 3، زمستان 1383، صفحه 131-147

بابک پورقهرمانی