1. امکان‌سنجی قابلیت انتساب جرایم حدی به اشخاص حقوقی

دوره 15، شماره 58، پاییز 1397، صفحه 93-118

احمد حاجی ده آبادی؛ محمود حبیبی تبار


2. «شرکت در جرم» در قانون مجازات اسلامی1392

دوره 13، شماره 50، پاییز 1395، صفحه 7-36

احمد حاجی ده آبادی


3. قاعدة درأ در فقه امامیه و حقوق ایران

دوره 2، شماره 6، پاییز 1384، صفحه 33-62

احمد حاجی ده آبادی


4. قاعدة دیة اعضا در فقه امامیه و اهل سنّت

دوره 1، شماره 2، پاییز 1383، صفحه 137-168

احمد حاجی ده آبادی