نویسنده = احمد حاجی ده آبادی
علم (به وقوع نتیجه یا به قابلیت فعل در ایجاد نتیجه) در تشکیل سوءنیت خاص

دوره 18، شماره 68، اردیبهشت 1400، صفحه 37-60

یعقوب حسانی؛ احمد حاجی ده آبادی


امکان‌سنجی قابلیت انتساب جرایم حدی به اشخاص حقوقی

دوره 15، شماره 58، آذر 1397، صفحه 93-118

احمد حاجی ده آبادی؛ محمود حبیبی تبار


«شرکت در جرم» در قانون مجازات اسلامی1392

دوره 13، شماره 50، آذر 1395، صفحه 7-36

احمد حاجی ده آبادی


قاعدة درأ در فقه امامیه و حقوق ایران

دوره 2، شماره 6، آذر 1384، صفحه 33-62

احمد حاجی ده آبادی


قاعدة دیة اعضا در فقه امامیه و اهل سنّت

دوره 1، شماره 2، آذر 1383، صفحه 137-168

احمد حاجی ده آبادی