1. محدودیت اشتغال زوجه از منظر صاحب عروه

دوره 6، شماره 23، زمستان 1388، صفحه 37-62

سیدمصطفی محقق داماد؛ سیدمهدی دادمرزی


2. بررسی انتقادی طرحی جهانی پیرامون حقوق خانواده در اسلام

دوره 1، شماره 3، زمستان 1383، صفحه 183-200

سیدمهدی دادمرزی