1. مقابلة کیفری با پیام‌های ناخواستة الکترونیکی (رویکرد جهانی، بایسته‌سنجی ملی)

دوره 6، شماره 22، پاییز 1388، صفحه 183-216

مهدی فضلی؛ ابراهیم باطنی