نویسنده = غلامرضا پیوندی
درآمدی بر مبانی انسان‌شناختی حقوق کیفری

دوره 19، شماره 72، اردیبهشت 1401

غلامرضا پیوندی


حکم قتل فرزند توسط مادر در فقه امامیه

دوره 18، شماره 68، اردیبهشت 1400، صفحه 189-212

غلامرضا پیوندی؛ سید شهاب موسوی نژاد


نقش احکام فقهی اسلامی در نظام حقوق جزایی کشورهای مهم اسلامی

دوره 16، شماره 60، خرداد 1398، صفحه 191-230

غلامرضا پیوندی؛ سید علیرضا میربد


کیفرگذاری در پرتو اصل کرامت انسان

دوره 15، شماره 56، فروردین 1397، صفحه 133-159

غلامرضا پیوندی؛ سید علیرضا میربد


حکمت‌های کیفر در نظام جزایی اسلام

دوره 13، شماره 48، خرداد 1395، صفحه 91-125

غلامرضا پیوندی


نقد و بررسی تاریخ‌مندی احکام جزایی اسلام

دوره 9، شماره 35، بهمن 1391، صفحه 61-94

غلامرضا پیوندی


برداشت اعضای پیوندی از مردگان مغزی

دوره 8، شماره 30، آبان 1390، صفحه 109-129

غلامرضا پیوندی؛ حمید ستوده


مطالعه تطبیقی معیار کودکی

دوره 7، شماره 27، دی 1389، صفحه 139-167

غلامرضا پیوندی


مراقبت الکترونیکی و بررسی اجمالی آن براساس آموزه‌های فقه اسلامی

دوره 1، شماره 2، آذر 1383، صفحه 193-220

حمیدرضا جاویدزاده؛ سیدحسن میره ای؛ غلامرضا پیوندی