1. چالش برون‌فقهی اجرای حدود در عصر غیبت

دوره 7، شماره 27، زمستان 1389، صفحه 107-137

مهدی شیدائیان؛ مهدی امیری