1. قبض حکمی ثمن در بیع سلم

دوره 7، شماره 26، پاییز 1389، صفحه 7-27

سیدمصطفی محقق داماد؛ مجید حدادی‌منش


2. محدودیت اشتغال زوجه از منظر صاحب عروه

دوره 6، شماره 23، زمستان 1388، صفحه 37-62

سیدمصطفی محقق داماد؛ سیدمهدی دادمرزی