1. قاعده جلوگیری از تقلب نسبت به قانون در حقوق داخلی

دوره 8، شماره 31، زمستان 1390، صفحه 127-155

سیدمحمدصادق طباطبایی؛ رسول قاسمی