نویسنده = علی نجفی توانا
تعداد مقالات: 2
1. حمایت کیفری از اسرار تجاری در حقوق ایران و قوانین فدرال امریکا

دوره 8، شماره 29، تابستان 1390، صفحه 153-181

علی نجفی توانا؛ محمد امینی


2. الزام افراد عادی به گزارش جرم در حقوق ایران و فرانسه

دوره 5، شماره 19، زمستان 1387، صفحه 165-192

علی نجفی توانا؛ حسن فدایی