1. صحت یا فساد عقد استصناع دیدگاه فقهای امامیه، مذاهب اربعه و حقوق ایران

دوره 8، شماره 28، بهار 1390، صفحه 37-71

محمدنقی نظرپور؛ مرتضی محمدی


2. بررسی ماهیت فقهی و حقوقی و سود علی‌الحساب اوراق مشارکت

دوره 7، شماره 25، تابستان 1389، صفحه 91-117

محمدنقی نظرپور؛ سیدعبدالله صادقی فدکی