1. راه‌کارهای توسعة قلمرو عقد ضمان در فقه امامیه

دوره 17، شماره 65، تابستان 1399، صفحه 273-297

اسماعیل نعمت اللهی


2. شرط پرداخت از مال معین در عقد ضمان

دوره 14، شماره 55، زمستان 1396، صفحه 111-128

اسماعیل نعمت اللهی


3. اصالت ضمان قهری و تقدم آن بر مسئولیت قراردادی در فقه امامیه

دوره 13، شماره 51، زمستان 1395، صفحه 103-128

اسماعیل نعمت اللهی


4. عنصر وضع و تکلیف در تعهد

دوره 7، شماره 25، تابستان 1389، صفحه 7-33

اسماعیل نعمت اللهی