1. گارانتی و تضمین کیفیت کالا (مطالعه تطبیقی الگوهای موجود و راه‌حل‌های مطلوب)

دوره 10، شماره 36، بهار 1392، صفحه 65-96

ابراهیم عبدی پور فرد