151. گستره نظارت شرعی شورای نگهبان در اصل چهارم قانون اساسی: نسبت سنجی اصول چهارم و یک‌صد و دوازدهم قانون اساسی

دوره 14، شماره 55، زمستان 1396، صفحه 59-82

محمدجواد ارسطا


152. تأثیر اصل عفاف بر سقوط اذن پدر در ازدواج دختر

دوره 17، شماره 67، زمستان 1399، صفحه 59-71

فرج‌الله هدایت نیا


153. بررسی و نقد نظریه «تفکیک قصد و فعل» در استفاده از سلاح هسته‌ای

دوره 14، شماره 54، پاییز 1396، صفحه 60-86

محمود حکمت نیا؛ احمد احسانی فر


154. نقد و بررسی تاریخ‌مندی احکام جزایی اسلام

دوره 9، شماره 35، زمستان 1391، صفحه 61-94

غلامرضا پیوندی


155. مسئولیت مدنی ناشی از عدم ارائه اطلاعات در فرآورده‌های دارویی

دوره 8، شماره 29، تابستان 1390، صفحه 61-88

محمود حکمت‌نیا؛ سمیه عبداللهی ویشکایی


156. تأملی نو بر عیوب موجب فسخ نکاح

دوره 7، شماره 24، بهار 1389، صفحه 61-85

سیدمهدی میرداداشی


157. فرض قانونی علم و اطلاع نسبت به امور حکمی (قانون)

دوره 12، شماره 46، پاییز 1394، صفحه 61-84

ابوالفتح خالقی؛ علی درودی


158. ماهیت و میزان اعتبار قرارداد الحاقی

دوره 1، شماره 2، پاییز 1383، صفحه 61-88

حسین قافی


159. بومی سازی نهادهای حقوقی با رویکرد اسلامی

دوره 2، شماره 7، زمستان 1384، صفحه 61-78

محمود حکمت‌نیا


160. مطلقة رجعیه؛ زوجة حقیقی یا زوجة حکمی؟

دوره 2، شماره 8، بهار 1385، صفحه 61-88

احمد حاجی‌ده آبادی


161. مطالعة تطبیقی قاعدة رضایت زیان‌دیده و اقدام (در نظام حقوقی کامن‌لا و اسلام)

دوره 4، شماره 15، زمستان 1386، صفحه 61-82

علیرضا اسماعیل‌آبادی؛ محمدحسن رضوی


162. تأمّلی در مفهوم و مبنای مسئولیت ضمیمه‌ای در حقوق ایران و فرانسه

دوره 16، شماره 62، پاییز 1398، صفحه 61-90

محسن جعفری بهزادکلائی؛ سام محمدی


163. نقدی بر رأی وحدت رویه شماره ۷۶۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد ممنوعیت استفاده محکومان به حبس دائم تعزیری از آزادی مشروط

دوره 18، شماره 68، بهار 1400، صفحه 61-78

حجت الله فتحی


164. قلمرو شکلی و ماهوی مصونیت پارلمانی در نظام حقوقی ایران

دوره 11، شماره 41، تابستان 1393، صفحه 63-82

سیدیاسر ضیایی؛ آیت‌اله جلیلی‌‌مراد


165. حجیت عمومات قانون با وجود مخصص شرعی

دوره 10، شماره 39، زمستان 1392، صفحه 63-77

جلال‌الدین قیاسی


166. بررسی مفاهیم «شرط ایمان در شهادت» در فقه امامیه و حقوق ایران

دوره 9، شماره 32، بهار 1391، صفحه 63-90

علیرضا آذربایجانی؛ محمد محلّی؛ اسماعیل فدایی


167. اصول کلی حقوق؛ عامل پویایی حقوق بین‌الملل کیفری

دوره 8، شماره 31، زمستان 1390، صفحه 63-93

سیدفضل‌الله موسوی؛ معصومه‌سادات میرمحمدی


168. گستره کارآمدی قاعده فقهی لاضرر

دوره 7، شماره 25، تابستان 1389، صفحه 63-89

عبدالحسین رضائی‌راد


169. بررسی فقهی ـ حقوقی موضوع نمایندگی با نگاهی به نظام حقوقی انگلیس

دوره 6، شماره 23، زمستان 1388، صفحه 63-96

جلیل قنواتی؛ مصطفی نصرآبادی


170. احسان؛ منبع مسئولیت

دوره 2، شماره 6، پاییز 1384، صفحه 63-88

سید مصطفی ‌‌مصطفوی


171. قراردادهای لیزینگ و انطباق آنها با عقود اسلامی

دوره 3، شماره 10، پاییز 1385، صفحه 63-84

سید عباس موسویان


172. کارشناسی؛ دلیلی مستقل از علم قاضی

دوره 3، شماره 12، پاییز 1386، صفحه 63-76

مهدی حسن زاده


173. نقض حقوق فلسطینی‌ها در نتیجة ساخت دیوار حائل در نظریة مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری

دوره 4، شماره 16، بهار 1387، صفحه 63-91

ناصر قربان‌نیا


174. ارش شرط

دوره 5، شماره 19، زمستان 1387، صفحه 63-85

ابراهیم عبدی‌پور؛ علی ثقفی


175. بررسی تطبیقی کفایت قابلیت تعیین مورد معامله در حقوق ایران، مصر و کامن لا

دوره 16، شماره 60، بهار 1398، صفحه 63-89

حامد صالحی علی آبادی؛ محمدحسن صادقی مقدم