تعداد مقالات: 413
51. تعلیق حقوق و آزادی‌ها در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در پرتو اسناد حقوق بشری

دوره 13، شماره 50، پاییز 1395، صفحه 37-60

کمال الدین هریسی نژاد؛ مائده سلیمانی دینانی


52. بزهکاری یقه‌سفیدها از منظر امام علی

دوره 13، شماره 51، زمستان 1395، صفحه 7-40

سیدمحمود میرخلیلی


54. حق حاکمیت و تعیین سرنوشت از منظر فقه سیاسی شیعه

دوره 14، شماره 53، تابستان 1396، صفحه 7-23

عباس عمادی؛ ابوالفضل شکوری؛ مسعود غفاری


55. چشم‌انداز رهن منفعت از حیث اجرا در نظام حقوقی ایران

دوره 14، شماره 54، پاییز 1396، صفحه 7-32

محمدحسن صادقی مقدم؛ امین قاسم پور


56. شایستگی های اخلاقی پدر و تأثیر آن در ولایت قهری

دوره 14، شماره 55، زمستان 1396، صفحه 7-26

محسن اسماعیلی


57. قاعدة احترام، تکلیف یا مسئولیت

دوره 15، شماره 56، بهار 1397، صفحه 7-25

احمد دیلمی


58. ماهیت اموال خارج از حاکمیت دولت‌ها از منظر فقه امامیه

دوره 15، شماره 57، تابستان 1397، صفحه 7-42

محسن اسماعیلی؛ سید علی اصغر رحیمی


59. بازشناسی عدالت معاوضی از دیدگاه مطلوبیت‌گرایی

دوره 15، شماره 58، پاییز 1397، صفحه 7-39

یدالله دادگر؛ عبدالرضا علیزاده؛ محمود زمانی


61. اموال خارج از حاکمیت دولت‌ها از منظر اجرای احکام فقه امامیه

دوره 16، شماره 60، بهار 1398، صفحه 7-40

محسن اسماعیلی؛ سیدعلی‌اصغر رحیمی


62. انواع غرامت های سلب مالکیت و قواعد ارزیابی آن در حقوق ایران و انگلیس

دوره 16، شماره 61، تابستان 1398، صفحه 7-35

مهدی منتظری؛ سید حسین صفایی؛ منصور امینی؛ عباس قاسمی حامد


63. مبانی نظریه عدالت استحقاقی در حقوق زنان

دوره 11، شماره 42، پاییز 1393، صفحه 39-63

فرج‌الله هدایت نیا


64. بازپژوهی مجازات سابّ‌الامام

دوره 11، شماره 40، بهار 1393، صفحه 39-70

احمد حاجی‌ده‌آبادی؛ عباس نوری


65. بررسی نظریه مَلِکَ اَن‌یَملِک (حق تملک)

دوره 11، شماره 41، تابستان 1393، صفحه 29-62

اسماعیل نعمت اللهی


66. قاعده حریم حمی

دوره 11، شماره 43، زمستان 1393، صفحه 33-67

سعید داودی


67. تأملی در قاعده «دیه شکستگی استخوان‌ها»

دوره 12، شماره 44، بهار 1394، صفحه 31-65

حسینعلی بای


68. موارد امکان جبران خسارت مازاد بر دیه و قصاص

دوره 10، شماره 36، بهار 1392، صفحه 37-64

محمدهادی صادقی


69. ماهیت حکم حکومتی و برآیند روش‌شناختی آن

دوره 10، شماره 37، تابستان 1392، صفحه 45-71

محمد عرب صالحی


70. شرط اجرای تکلیف بایع به تسلیم توسط خریدار

دوره 10، شماره 38، پاییز 1392، صفحه 29-52

علیرضا باریکلو


71. نفقه زوجه و اقارب، تقابل دو مفهوم «دین و تعهد»

دوره 10، شماره 39، زمستان 1392، صفحه 35-61

ابراهیم عبدی‌پور؛ نصرالله جعفری خسروآبادی


72. بررسی تطبیقی نظریه‌های موجه‌ساز حقوق بشر در غرب و اسلام

دوره 9، شماره 32، بهار 1391، صفحه 37-61

محمدحسین طالبی؛ علی طالبی


73. قاعده احترام مبنای مسئولیت مدنی مسلمانان نسبت به یکدیگر

دوره 9، شماره 33، تابستان 1391، صفحه 37-71

علی محمد حکیمیان


74. منشأشناسی صلاحیت نمایندگان مجلس شورای اسلامی

دوره 9، شماره 34، پاییز 1391، صفحه 37-70

عباسعلی کدخدایی؛ محمد جواهری طهرانی


75. نقدی بر ضمانت قهری کفیل «مقرر در مادّه 740ق.م.»

دوره 9، شماره 35، زمستان 1391، صفحه 37-59

محمد صالحی مازندرانی