51. مبانی اخلاقی، فقهی و حقوقی الگوی مواجهه ملی با بیماریهای همه‌گیر با تاکید بر کرونا

دوره 17، شماره 64، بهار 1399، صفحه 7-50

محمود حکمت نیا


52. سنت پژوهی

دوره 1، شماره 3، زمستان 1383، صفحه 9-42

علی اکبر رشاد


53. تبعیت یا عدم تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعی

دوره 2، شماره 6، پاییز 1384، صفحه 9-32

ابوالقاسم علیدوست


54. مبانی و حقوق جهانگردان از دیدگاه منابع اسلامی

دوره 2، شماره 7، زمستان 1384، صفحه 9-32

روح الله شریعتی


55. نگاهی نو به ملاک حرمت ربا

دوره 3، شماره 11، زمستان 1385، صفحه 9-40

محمدعلی گرامی


56. مرجعیت عرف در تطبیق مفاهیم بر مصادیق

دوره 1، شماره 2، پاییز 1383، صفحه 11-32

ابوالقاسم علیدوست


57. بررسی فقهی ـ حقوقی قوانین مربوط به جریمه و خسارت تأخیر تأدیه در ایران

دوره 1، شماره 4، بهار 1384، صفحه 11-38

سیدعباس موسویان


58. گفتمان فقهی و جرم انگاری در حوزة جرائم علیه امنیت ملت و دولت

دوره 2، شماره 5، تابستان 1384، صفحه 11-42

حسین آقابابائی


59. گسترة کارکرد و کاربرد عقل در تفهم و تحقق دین

دوره 2، شماره 8، بهار 1385، صفحه 11-38

علی‌اکبر رشاد


60. مذاق شریعت

دوره 3، شماره 9، تابستان 1385، صفحه 11-28

محمود حکمت‌نیا


61. تحدید حقوق و آزادیها

دوره 3، شماره 10، پاییز 1385، صفحه 11-32

ناصر قربان نیا


62. بررسی فقهی خرید و فروش پول اعتباری (اسکناس)

دوره 3، شماره 12، پاییز 1386، صفحه 11-35

احمدعلی یوسفی


63. تنوع نظریه‌های مالکیت معنوی

دوره 4، شماره 13، تابستان 1386، صفحه 11-42

محمد حبیبی مجنده


64. درآمدی بر مبانی کلامی استنباط از قرآن

دوره 1، شماره 1، تابستان 1383، صفحه 19-36

احمد مبلغی


65. تعلیق حقوق و آزادی‌ها در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در پرتو اسناد حقوق بشری

دوره 13، شماره 50، پاییز 1395، صفحه 37-60

کمال الدین هریسی نژاد؛ مائده سلیمانی دینانی


66. تأملی «ایضاحی‌ـ انتقادی‌ـ اصلاحی» در اصول و مواد قانونی مربوط به احوال شخصیه اقلیت‌های دینی و مذهبی در حقوق ایران

دوره 14، شماره 53، تابستان 1396، صفحه 25-57

مصطفی دانش پژوه


67. تحلیل قاعده اغتفار و نقش آن در شروط ضمن عقد

دوره 15، شماره 56، بهار 1397، صفحه 27-49

علی اصغر گل محمدی؛ علی تولائی؛ سیدجعفر هاشمی


68. امکان فروش مبیع سلف پیش از سررسید از دیدگاه فقهای شیعه و اهل تسنّن

دوره 14، شماره 55، زمستان 1396، صفحه 28-58

عبدالحسین شیروی


69. بررسی نظریه مَلِکَ اَن‌یَملِک (حق تملک)

دوره 11، شماره 41، تابستان 1393، صفحه 29-62

اسماعیل نعمت اللهی


70. شرط اجرای تکلیف بایع به تسلیم توسط خریدار

دوره 10، شماره 38، پاییز 1392، صفحه 29-52

علیرضا باریکلو


71. بررسی فقهی شرط «تناسب دفاع و تعدی» در دفاع مشروع

دوره 8، شماره 30، پاییز 1390، صفحه 29-58

عادل ساریخانی؛ علی درودی


72. حل و فصل اختلاف‌های ناشی از اعطای یارانه‌های صادراتی در سازمان تجارت جهانی

دوره 7، شماره 26، پاییز 1389، صفحه 29-58

عبدالحسین شیروی؛ مهدی نظرنژاد


73. ضمان به مثابه حکم تکلیفی

دوره 7، شماره 27، زمستان 1389، صفحه 29-55

اسماعیل نعمت‌اللهی


74. افساد فی‌الارض چیست، مفسد فی‌الارض کیست؟

دوره 3، شماره 9، تابستان 1385، صفحه 29-58

حسینعلی بای


75. تأملی در قاعده «دیه شکستگی استخوان‌ها»

دوره 12، شماره 44، بهار 1394، صفحه 31-65

حسینعلی بای